Miratimi i Rekomandimeve të Propozuara për instalimin e kanalizimeve kabllovikë të financuar nga fondet publike

Në seancën e saj në 28 maj 2020, Zyra Kombëtare Kompetente për Broadband miratoi njëzëri Rekomandimet për instalimin e kanalizimeve kabllorë të financuar nga fondet publike, si dhe përdorimin e kanalizimeve ekzistues të kabllove. Dokumenti do të shërbejë për të arritur objektiva kombëtar për broadband fiks, zhvillimin e mëtutjeshëm të… Read more“Miratimi i Rekomandimeve të Propozuara për instalimin e kanalizimeve kabllovikë të financuar nga fondet publike”

Ndryshimi i formularit të Raportit dhe përgatitja e rekomandimeve për ndërtimin / përdorimin e kanalizimeve kabllor

Nevoja për të ndryshuar “Formularin për formën dhe përmbajtjen që duhet të përmbajë në Raportin e Zhvillimit të Tregut Broadband sipas DESI”, si dhe përgatitja e rekomandimeve për vendosjen ose përdorimin e një kanali optik ekzistues kabllor të ndërtuar nga fondet publike ishin temat kryesore të diskutimit për mbledhjen shtatë… Read more“Ndryshimi i formularit të Raportit dhe përgatitja e rekomandimeve për ndërtimin / përdorimin e kanalizimeve kabllor”

Raporti i parë i ZKKB për zhvillimin e broadband në vend dhe zbatimi i POKB u miratuan

Në zbatim të nenit 71-a të Ligjit për Komunikime Elektronike, anëtarët e Zyrës Kombëtare për Kompetente për Broadband më 31 Mars 2020, njëzëri miratuan Raportin e parë për zhvillimin e tregut të Broadband në vend në lidhje me zhvillimin e tregut të Broadband në Bashkimin Evropian (në pajtim me DESI)… Read more“Raporti i parë i ZKKB për zhvillimin e broadband në vend dhe zbatimi i POKB u miratuan”

Bashkëpunimi i nevojshëm i ZKKB me Sekretariatin për çështje europiane

Zyra Kombëtare  Kompetente për Broadband (ZKKB) mbajti seancën e gjashtë të rregullt në 12 Mars 2020, me theks në përgatitjet përfundimtare për botimin e Raportit të parë të ZKKB nën DESI, si dhe për bashkëpunimin me Sekretariatin për çështje Europiane. Anëtarja e ZKKB, Slavica Nasteska, si mbajtëse e këtij projekti,… Read more“Bashkëpunimi i nevojshëm i ZKKB me Sekretariatin për çështje europiane”