Kontaktoni

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Bul. „Shën Kirili dhe Metodij”nr.54, 1000 Shkup

bco_info@mioa.gov.mk

kontakt tel:+389(0)2 3 297 149