Krijimi i grupit punues ndër-ministror për ndryshimin / harmonizimin e rregulloreve për ndërtimet dhe komunikimet elektronike

Më 12 shkurt 2021, u mbajt seanca e 23-të e rregullt e Zyrës Kombëtare Kompetente për Broadband (ZKKB), gjatë së cilës u diskutua për Informacionin mbi krijimin e një Grupi Punë Ndërministror për harmonizimin e ndërsjellë dhe ndryshimin e ligjeve dhe akteve nënligjore në lidhje me ndërtimet dhe  komunikimet elektronike, Presidenti… Read more“Krijimi i grupit punues ndër-ministror për ndryshimin / harmonizimin e rregulloreve për ndërtimet dhe komunikimet elektronike”

Përfundon procesi i azhurnimit të zonave të bardha, gri dhe të zeza në vend dhe procesi i hartëzimit të përdorimit të shërbimit të aksesit me broadband

Zyra Kombëtare Kompetente për Broadband (ZKKB) në seancën e 22-të të mbajtur më 28 janar 2021, diskutoi finalizimin e azhurnimit të zonave të bardha, gri dhe të zeza në vend, si dhe përdorimin e shërbimit të aksesit me broadband në nivelin e vendbanimeve (përsa i përket shpejtësisë dhe teknologjisë), në… Read more“Përfundon procesi i azhurnimit të zonave të bardha, gri dhe të zeza në vend dhe procesi i hartëzimit të përdorimit të shërbimit të aksesit me broadband”

Rishikohen aktivitetet e ZKKB për vitin 2021, në përputhje me programin e punës së qeverisë

Aktivitetet e ardhshme të Zyrës Kombëtare  Kompetente për Broadband (ZKKB) gjatë vitit 2021, në përputhje me Programin e Punës të Qeverisë,përkatësisht MSHIA ishin tema e diskutimit në seancën e 21-të të organit të mbajtur online më 15 Janar 2021. Presidenti i ZKKB, Dimitar Bukovalov, theksoi se ZKKB duhet të marrë veçanërisht… Read more“Rishikohen aktivitetet e ZKKB për vitin 2021, në përputhje me programin e punës së qeverisë”

Diskutim mbi mundësitë e bashkëpunimit midis ZKKB dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në lidhje me mësimin në distancë

Gjatë seancës  së 20-të të rregullt të Zyrës Kombëtare Kompetente për Broadband (ZKKB), të mbajtur më 25 dhjetor, 2020, theksi u vu në mundësitë e mundshme për bashkëpunim të ZKKB me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës,nga aspekti i mësimit në distancë në procesin mësimor të nxënesve.Për atë qëllim në seancë… Read more“Diskutim mbi mundësitë e bashkëpunimit midis ZKKB dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në lidhje me mësimin në distancë”

Prezantimi i sistemit TIK i AEK për të mbështetur implementimin e PKOB

Më 18 Dhjetor 2020, u mbajt seanca  e 19-të e Zyrës Kombëtare Kompetente për Broadband (ZKKB), gjatë së cilës u prezantua sistemi më i ri  i TIK-ut i Agjencisë për Komunikimet Elektronike për të mbështetur zbatimin e Planit Kombëtar Operativ të Broadband (PKOB) i punuar nga Grupi GDi. Anëtari i ZKKB, Zoran… Read more“Prezantimi i sistemit TIK i AEK për të mbështetur implementimin e PKOB”