Поимник

На следнава врска може да го најдете поимникот за Единствен дигитален пазар на Европска Унија во кој се објаснети најважните релевантни поими:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/broadband-glossary