Мислења, Препораки и Предлози

Коментари и предлози во однос на драфт Студија за Воспоставување на BCO во WB6 и зајакнување на постојните

Коментари и предлози по однос на доставениот нацрт-извештај за Студијата за DESI индикаторите во државите од WB6, подготвен од RCC

Препораки до АЕК со цел усогласување со европската пракса за приказ и следење на DESI индикаторите

Мислење по предлог Информацијата (со предлог заклучоци) за усвојување правила за поставување на кабелска канализација финансирана со јавни

Мислење на НКБК за Договорот за соработка со Израел во областа на електронските комуникации